100 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án – Trần Công Diêu

0
Tải
494

Mệnh dề nào sau đây sai?
A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a; b) và C là hằng số thì ∫f(x) = F(x) + C
B. Mọi hàm số liên tục trên (a; b) đều có nguyên hàm trên (a; b)
C. F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a; b) ⇔ F'(x) = f(x) ∀x ∈ (a; b)
D. (∫f(x)dx)’ = f(x)
+ Xét hai khẳng định sau:
(I) Mọi hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] đều có đạo hàm trên đoạn đó
(II) Mọi hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b] đều có nguyên hàm trên đoạn đó

Trong hai khẳng định trên:
A. Chỉ có (I) đúng
B. Chỉ có (II) đúng
C. Cả hai đều đúng
D. Cả hai đều sai
+ Hàm số f(x) có nguyên hàm trên K nếu:
A. f(x) xác định trên K
B. f(x) có giá trị lớn nhất trên K
C. f(x) có giá trị nhỏ nhất trên K
D. f(x) liên tục trên K

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT