50 bài tập tích phân cơ bản thường gặp – Phạm Ngọc Tính

0
Tải
127

50 bài toán trắc nghiệm chuyên đề tích phân có đáp án cơ bản và thường gặp trong các đề thi
+ Hãy chọn kết luận sai:
A. d(…) = 2xdx chỗ trống là x^2 + C
B. d(…) = 3xdx thì chỗ trống là x^4 + C
C. d(…) = cosxdx thì chỗ trống bằng sinx + C
D. d(…) = (1 + tan2x)dx thì chỗ trống là tanx + C

+ F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = cos2x/[(cosx)^2.(sinx)^2]. Nếu F(π/4) = 0 thì ∫cos2x/[(cosx)^2.(sinx)^2]dx bằng:
A. tanx + cotx + 2
B. tanx + cotx – 2
C. -tanx – cotx + 2
D. -tanx – cotx – 2
+ F(x) là một nguyên hàm của hàm số y = tanx. Nếu F(π/3) = ln 8 thì tanxdx bằng:
A. ln|cosx| + ln 3
B. -ln|cosx| + ln 4
C. ln|cosx| – ln 3
D. -ln|cosx| + ln 4

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT