999 câu nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Bảo Vương

0
Tải
164

Các dạng toán nguyên hàm – tích phân và ứng dụng được đề cập trong tài liệu gồm:

+ Dạng 1. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp phân tích
+ Dạng 2. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số
+ Dạng 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần
+ Dạng 4. Tính tích phân bằng phương pháp phân tích
+ Dạng 5. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
+ Dạng 6. Tính tích phân bằng phương pháp từng phần
+ Dạng 7. Diện tích hình phẳng giới hạn
+ Dạng 8. Thể tích hình phẳng giới hạn

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT