Bài tập trắc nghiệm, tự luận tích phân có đáp án – Đặng Ngọc Hiền

0
Tải
311

Loại 1. Định nghĩa và tính chất của tích phân
Loại 2. Tính tích phân bằng cách sử dụng bảng nguyên hàm
Loại 3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số loại 1, loại 2
Loại 4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần
Loại 5. Một số dạng tích phân đặc biệt

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT