Tài liệu chuyên đề tích phân ôn thi – Lại Văn Tôn

0
Tải
77

1. Lý thuyết tích phân

1.1. Định nghĩa tích phân
1.2. Các tính chất của tích phân
2. Tính tích phân bằng phương pháp phân tích 
3. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
4. Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

5. Ứng dụng của tích phân(trọng điểm)
5.1. Tính diện tích hình phẳng
5.1.1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đường cong
5.1.2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong
5.2. Tính thể tích vật thể
5.2.1. Tính thể tích vật thể từ công thức diện tích thiết diện
5.2.2. Tính thể tích khối tròn xoay
5.3. Một số bài toán thực tế
6. Giới thiệu một số bài tập định dạng trắc nghiệm (trọng điểm)
6.1. Trắc nghiệm lý thuyết tích phân
6.2. Trắc nghiệm liên quan tính tích phân trực tiếp
6.3. Trắc nghiệm liên quan ứng dụng tích phân

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT