Sử dụng máy tính Casio giải Tích Phân – Bùi Thế Việt

0
Tải
110

Chuyên đề giới thiệu 8 kĩ năng sử dụng máy tính CASIO trong việc giải toán:

1. Thủ thuật sử dụng CASIO để rút gọn biểu thức.
2. Thủ thuật sử dụng CASIO để giải phương trình bậc 4.
3. Thủ thuật sử dụng CASIO để tìm nghiệm phương trình.
4. Thủ thuật sử dụng CASIO để phân tích đa thức thành nhân tử một ẩn.
5. Thủ thuật sử dụng CASIO để phân tích đa thức thành nhân tử hai ẩn.
6. Thủ thuật sử dụng CASIO để giải hệ phương trình.
7. Thủ thuật sử dụng CASIO để tích nguyên hàm, tích phân.
8. Thủ thuật sử dụng CASIO để giải bất đẳng thức.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT