450 bài tập trắc nghiệm, tự luận Tích Phân có đáp án

0
Tải
53

Bài 1. Họ nguyên hàm
Bài 2. Tích phân xác định
+ Vấn đề 1. Áp dụng công thức Newton – Leibnitz
+ Vấn đề 2. Phương pháp đổi biến số
+ Vấn đề 3. Phương pháp tích phân từng phần
Bài 3. Vài dạng tích phân thường gặp
+ Vấn đề 1. Tích phân hàm hữu tỉ
+ Vấn đề 2. Tích phân hàm chứa căn
+ Vấn đề 3. Tích phân hàm chứa giá trị tuyệt đối
+ Vấn đề 4. Tích phân hàm lượng giác

Bài 4. Các bài toán đẳng thức, bất đẳng thức, giới hạn của tích phân
+ Vấn đề 1. Đẳng thức tích phân
+ Vấn đề 2. Bất đẳng thức tích phân
+ Vấn đề 3. Tích phân truy hồi
+ Vấn đề 4. Tính giới hạn của tích phân
Bài 5. Ứng dụng của tích phân
+ Vấn đề 1. Tính diện tích hình phẳng
+ Vấn đề 2. Thể tích vật thể tròn xoay

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT