Ôn tập Hóa Học lớp 12 chương 1: ESTE – CHẤT BÉO

0
Tải
33674

NỘI DUNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1: ESTE – CHẤT BÉO

– Nêu khái niệm este,cách viết đồng phân,danh pháp
– Một số vấn đề cần lưu ý về cấu tạo của este như:
+ Trường hợp gốc R’ của este là C6H5
+ Gốc R’ có chứa nối đôi gần nhóm COO khi thủy phân tạo andehit hoặc xeton chứ không phải ancol
+ Tính chất đặc trưng của este là phản ứng thủy phân,viết được các phản ứng,gọi tên sản phẩm thu được.
– Nêu khái niệm chất béo,công thức tổng quát,cách gọi tên một số chất béo thường gặp
– Tính chất của chất béo,viết được phản ứng thủy phân chất béo

Tài liệu được trích từ :  Lý thuyết, bài tập ôn tập Hóa Hữu Cơ học kỳ I lớp 12

Ôn tập hóa học 12 chương 1: ESTE – CHẤT BÉO

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 74 (ĐH_A_09): Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 4,05.    B. 8,10.  C. 18,00. D. 16,20.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm kiến thức lý thuyết Chương 1 : ESTE – LIPIT có đáp án

Ôn tập Hóa Học lớp 12 chương 1: ESTE – CHẤT BÉO
3.33 (66.67%) 6 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT