38 câu hỏi lịch sử lớp 12 Việt Nam từ năm 1975 – 2000 có đáp án

0
Tải
5321

38 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 có đáp án

Câu 1: Sau đại thắng mùa xân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
A.Khắc phục hậu quả chiến tranh và ổn định tình hình chính trị, kinh tế
B.Ổn định tình hình chính trị-xã hội ở miền Nam
C.Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước
D.Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước
Trả lời: C

Câu 2: Điền sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây:

TTNiên đạiSự kiện
1.

2.

3.

4.

5.

11-1975

4-1976

7-1976

1-1977

12-1980

A.Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập

B.Hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam được thông qua C.Hội nghị hiệp thương đại biểu hai miền Bắc Nam tại Sài Gòn D.Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung cả nước

E.Quốc hội Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội

Trả lời:

1-C          2-D      3-E       4-A      5-B

Câu 3: Từ 1946-1980 đã ba lần quốc hội thông qua Hiến pháp đó là những Hiến pháp nào?
A.Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980
B. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1960, Hiến pháp 1980
C. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1975, Hiến pháp 1980
D. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1976, Hiến pháp 1980

Trả lời: A
Câu 4: Đến ngày 20-9-1977, nước ta trở thành hội viên thứ mấy của Liên hợp quốc?
A.110             B.150         C.149                D.160
Trả lời: C
Câu 5: Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quốc hội thông qua vào thời gian nào?

A.21-11-1975             B.25-4-1976        C.2-7-1976         D.18-12-1980
Trả lời: C
Câu 6:Trường Chinh là người được bầu làm chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đúng hay sai?
A.Đúng                    B.Sai
Trả lời: B
Câu 7: Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước Mĩ sau 1975 là gì?
A.Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được
B.Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng
C.Đất nước đã được độc lập, thống nhất
D.Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta

Trả lời: B
Câu 8: Khó khăn cơ bản nhất của nước ta sau 1975 là gì?
A.Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao
B.Bọn phản động trong nước vẫn còn
C.Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu
D.Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại nặng nề

Trả lời: D
Câu 9: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là:
A.Hàn gắn vết thương chiến tranh
B.Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa
C.Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước
D.Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế với Lào và Capuchia

Trả lời: B
Câu 10: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu 1975 là
A.Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng
B.Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục và phát triển kinh tế, văn hóa
C.Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến
D.Quốc hữu hóa ngân hàng

Trả lời: A

Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Việt Nam từ năm 1975 đến 2000 có đáp án

Câu 11: Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau 1975?
A.Hội nghị hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11-1975)
B.Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976)
C.Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24-6 đến 2-7-1976)
D.Đại hội thống nhất mặt trận tổ quốc Việt Nam
Trả lời: C
Câu 12: Cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước (25-4-1976) có ý nghĩa gì?
A.Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước
B.Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước(1945-1975)
C.Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước
D.Cả 3 ý trên
Trả lời: D
Câu 13:Quốc hội thống nhất cả nước là quốc hội khóa mấy?
A.Khóa IV B. Khóa V C. Khóa VI D. Khóa VII
Trả lời: C
Câu 14: Người được bầu làm chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?
A.Hồ Chí Minh                  B.Tôn Đức Thắng
C.Nguyễn Lương Bằng            D.Trần Đức Lương

Trả lời: B
Câu 15:Kì họp thứ I Quốc hội khóa IV có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
A.Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là thủ đô của cả nước
B.Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước
C.Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là Tp.Hồ Chí Minh
D.A và B đúng

Trả lời: D

Câu 16: Niên đại 25-4-1976 phù hợp với sự kiện nào
A.Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ 1
B. Cuộc tổng tuyển cử của cả nước lần thứ 2
C.Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước
D.Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất
Trả lời: B
Câu 17: 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?
A.20 triệu         B.21 triệu      C.22 triệu     D.23 triệu

Trả lời: D
Câu 18: Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?
A.Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân
B.Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác
C.Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau bảo vệ và xây dựng tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội
D.Tất cả đều đúng

Trả lời: D
Câu 19: Từ ngày 15 đến 21-11-1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?
A.Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghãi Việt Nam
B.Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nhà nước

C.Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca
D.Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời: B

Câu 21: Điền niên đại vào các sự kiện sau

       A

1.  15-11-1975

2.  24-6-1976

3.  2-7-1976

4.  21-11-1975

5.  25-4-1976

 

                            B

A ….Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung

B ….Quốc hội khóa VI bế mạc

C…..Hội nghị Hiệp thương Chính trị bế mạc

D…. Hội nghị Hiệp thương Chính trị tại Sài Gòn

E…. Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội

 

Trả lời:

1-D      2-E       3-B      4-C      5-A

Câu 22: Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam là đại hội của
A.Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội
B.Xây dựng và phát triển kinh tế
C.Công cuộc đổi mới đất nước
D.Xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Trả lời: C
Câu 23:Mục tiêu của ba chương trình kinh tế:lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được đề ra trong Đại hội của Đảng
A.Đại hội IV B. Đại hội V C. Đại hội VI D. Đại hội VII Trả lời: C
Câu 24: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI là gì?
A.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
B.Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
C.Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường
D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
Trả lời: D
Câu 25: Điền những từ thích hợp vào những câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà là……………….
A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
B.Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả
C.Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện
D.Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước
Trả lời: B
Câu 26: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào là quan trọng nhất?
A.Thực hiện được ba chương trình kinh tế
B.Phát triển kinh tế đối ngoại
C.Kiềm chế được lạm phát
D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội
Trả lời: A
Câu 27:Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện như thế nào?
A.Đất nước đã hòa bình
B.Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng
C.Đất nước độc lập, thống nhất
D.Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Trả lời: C
Câu 28: Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?
A.Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng
B.Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
C.Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
D.Cả 3 ý trên
Trả lời: D
Câu 29: Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, phổ sung phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?
A.Đại hội IV, Đại hội V, Đại hội VI
B. Đại hội V, Đại hội VI, Đại hội VII
C. Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII
D. Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX
Trả lời: D
Câu 30: Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?
A.Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa
Đổi mới không phải thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa
C.Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp
D.B và C đúng Trả lời:
Câu 31: Đại hội lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?
A.15 đến 18-12-1985 B.10 đến 18-12-1985
B. 15 đến 18-12-1986 D.20 đến 25-12-1986
Trả lời: C
Câu 32: Quan điểm của Đảng ta tại Đại hội VI
A.Đổi mới về chính trị B. Đổi mới về kinh tế và chính trị
C. Đổi mới về kinh tế D.Đổi mới về Văn hóa
Trả lời: B

  1. 45 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 chiến tranh lạnh 1945-2000 có đáp án
  2. Lịch sử lớp 12 các nước Đông Nam Á và Ấn Độ có đáp án
  3. Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 hay có đáp án file WORD

Câu 33: Đại hội VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng CSVN là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì?
A. Đổi mới về chính trị B. Đổi mới về kinh tế và chính trị
C. Đổi mới về kinh tế D.Đổi mới về Văn hóa Trả lời: C
Câu 34: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?
A.Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
B.Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa
C.Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường
D.Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước
Trả lời: D
Câu 35: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà là
A.Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
B.Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả
C.Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện
D.Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước
Trả lời: B
Câu 36: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào là quan trọng nhất?
A.Thực hiện được ba chương trình kinh tế
B.Phát triển kinh tế đối ngoại
C.Kiềm chế được lạm phát
D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội
Trả lời: A
Câu 37: Mục tiêu của 3 chương trình kinh tế kế hoạch 5 năm (1986-1990) là lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được đề ra trong đại hội nào?
A.Đại hội Đảng IV B.Đại hội Đảng V
C.Đại hội Đảng VI D.Đại hội Đảng VII
Trả lời: C
Câu 38:Trong số 3 chương trình kinh tế kế hoạch 5 năm (1986-1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu?
A.lương thực, thực phẩm B. hàng xuất khẩu
C. hàng tiêu dùng D.Câu A, B đúng
Trả lời: A

38 câu hỏi lịch sử lớp 12 Việt Nam từ năm 1975 – 2000 có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT