Trắc nghiệm Loài – Quá trình hình thành loài – Tiến hoá lớn Sinh Học 12

0
Tải
5935

Trắc nghiệm lý thuyết Loài – Quá trình hình thành loài – Tiến hoá lớn Sinh Học 12 trọng tâm có đáp án xoay quanh các câu hỏi về NST, đột biến NST, quá trình sinh sản, hình thành loài

1/ Để phân biệt 2 cá thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là quan trọng nhất?
A. Cách li sinh sản         B. Hình thái
C. Sinh lí,sinh hoá          D. Sinh thái
2/ Những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau được gọi là cơ chế ;
A. Cách li sinh cảnh B. Cách li cơ học
C. Cách li tập tính D. Cách li trước hợp tử
3/ Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?
A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh
B. Hai cá thể đó không thể giao phối với nhau
C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau
D. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí giống nhau
4/ Phát biểu nào dưới đây nói về vai trò của cách li địa trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?
A. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính làm phân hoá thành phần kiểu gen của quần thể
B. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản
C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
D. Không có cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới
5/ Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng sinh vật nào?
A. Thực vật         B. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa
C. Động vật        D. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển
6/ Loài lúa mì trồng hiện nay được hình thành trên cơ sở:
A. Sự cách li địa lí giữa lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mỹ
B. Kết quả của quá trình lai xa khác loài
C. Kết quả của tự đa bội 2n thành 4n của loài lúa mì
D. Kết quả của quá trình lai xa và đa bội hoá nhiều lần
7/ Tại sao trên các đảo và quần đảo đại dương hay tồn tại những loài đặc trưng không có ở nơi nào khác trên trái đất?
A.Do cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên diễn ra trong môi trường đặc trưng của đảo qua thời gian dài
B. Do các loài này có nguồn gốc từ trên đảo và không có điều kiện phát tán đi nơi khác
C. Do cách li sinh sản giữa các quần thể trên từng đảo nên mỗi đảo hình thành loài đặc trưng
D. Do trong cùng điều kiện tự nhiên,chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng tương tự nhau
8/ Giao phối giữa lừa đực và ngựa cái sinh ra con la dai sức và leo núi giỏi,giao phối giữa lừa cái và ngựa đực sinh ra con bacđô thấp hơn con la,có móng nhỏ giống lừa.Sự khác nhau giữa con la và bacđô là do:
A. Con lai thường giống mẹ         B. Di truyền ngoài nhân
C. Lai xa khác loài                      D. Số lượng bộ NST khác nhau
9/ Các cá thể khác loài có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau.
Đó là dạng cách li:
A. Tập tính B. Cơ học C. Trước hợp tử D. Sau hợp tử
10/ Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được giải thích bằng chuổi các sự kiện như sau:
1. Thụ tinh giữa giao tử n và giao tử 2n
2. Tế bào 2n nguyên phân bất thường cho cá thể 3n
3. Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n
4. Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội
5. Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n
A. 5 → 1 → 4           B. 4 → 3 → 1
C. 3 → 1 → 4            D. 1 → 3 → 4


11/ hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài :
A. Động vật bậc cao B. Động vật
C. Thực vật D. Có khả năng phát tán mạnh
12/ Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường gặp ở những loài:
A. Động vật ít di chuyển                                   B. Thực vật
C. Thực vật và động vật ít di chuyển                 D. Động vật có khả năng di chuyển nhiều
13/ Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất?
A. Cách li địa lí B. Cách li sinh thái
C. cách li tập tính D. Lai xa và đa bội hoá
14/ Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với :
A. Động vật B. Thực vật
C. Động vật bậc thấp D. Động vật bậc cao
15/ Thí nghiệm của Dodd trên ruồi giấm chứng minh sự hình thành loài bằng cách li nào?
A. Sinh thái                 B. Tập tính
C. Địa lí                      D. Lai xa và đa bội hoá
16/ Tại sao CLTN tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh mẽ hơn tác động lên quần thể sinh vật nhân thực?
A. Vi khuẩn sinh sản nhanh và gen đột biến biểu hiện ngay ra kiểu hình
B. Vi khuẩn có ít gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn
C. Vi khuẩn có ít gen có khả năng chống chịu nên dể bị đào thải
D. Vi khuẩn trao đổi chất mạnh và nhanh nên dể chịu ảnh hưởng của môi trường
17/ Phát biểu nào sau đây là không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại?
A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến đa bào phức tạp
B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với môi trường
C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau
D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng,thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới
18/ Sự đa dạng loài trong sinh giới là do:
A. Đột biến
B. CLTN
C. Sự tích luỹ dần các đặc điểm thích nghi trong quá trình hình thành các loài
D. Biến dị tổ hợp
19/ Sự phân loại sinh giới dựa trên đặc điểm về:
A. Hình thái,hoá sinh                   B. Hình thái,sinh học phân tử
C. Hoá sinh,sinh học phân tử       D. Hình thái,hoá sinh,sinh học phân tử
20/ Một loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan.Nguyên nhân nào giải thích đúng về hiện tượng này?
A. Môi trường thay đổi đã tạo ra những đột biến nhỏ
B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn
C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên
D. Có xu hướng đơn giản hoá tổ chức cơ thể
21/ Ở động – thực vật, chỉ tiêu được coi là cơ bản nhất để phân biệt hai loài khác nhau là:
A. Hình thái B. Sinh lí – hóa sinh C. Địa lí – sinh thái D. Di truyền
22/ Cách li trước hợp tử gồm:
1: cách li không gian 2: cách li cơ học 3: cách li tập tính
4: cách li khoảng cách 5: cách li sinh thái 6: cách li thời gian.
Phát biểu đúng là:
A. 1,2,3        B. 2,3,4         C. 2,3,5           D. 1,2,4,6
23/ Ở vi khuẩn, chỉ tiêu được coi là cơ bản nhất để phân biệt hai loài khác nhau là:
A. Hình thái B. Sinh lí – hóa sinh C. Địa lí – sinh thái        D. Di truyền
24/ Trình tự cấu trúc của loài là:
A. Cá thể – nòi – quần thể – loài B. Cá thể – quần thể – chi – loài phụ – loài
C. Cá thể – quần thể – nòi – loài D. Cá thể – quần thể – chi – nòi – loài
25/ Dạng cách li cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều:
A. Cách li trước hợp tử B. Cách li sau hợp tử
C. Cách li di truyền D. cách li địa lí
26/ Hiện tượng nào nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí?
A. Lai xa khác loài B. Tự đa bội C, Dị đa bội D. Đột biến NST
27/ Hình thành loài bằng con đường địa lí thường gặp ở đối tượng:
A. Động vật ít di chuyển B. Thực vật và động vật ít di chuyển
C. Động, thực vật D. Thực vật
28/ Trong hình thành loài bằng con đường điạ lí, nếu có sự tham gia của biến động di truyền thì:
A. Không thể hình thành loài mới được do sự biến động làm giảm độ đa dạng di truyền
B. Hình thành loài mới sẽ diễn ra chậm hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra chậm
C. Hình thành loài mới sẽ diễn ra nhanh hơn do sự phân hóa kiểu gen diễn ra nhanh
D. Cùng một lúc sẽ hình thành nhiều loài mới do sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên
29/ Trong ví dụ về hình thành loài bằng con đường địa lí ở chim sẻ ngô tại vùng Amua, 2 nì nào cùng tồn tại song song mà không có dạng lai tự nhiên?
A. Nòi Trung Quốc và Châu Âu B. Nòi Trung Quốc và Ấn Độ
C. Nòi Châu Âu và Ấn Độ D. Nòi Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu
30/ Giống lúa mì Triticuma estivum được tạo nên từ :
A. Một loài lúa mì hoang dại và một loài cỏ dại đều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 4n = 28
B. Một loài lúa mì hoang dại và hai loài cỏ dại đều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 6n = 42
C. Một loài lúa mì dại có 2n=14 và một loài cỏ dại có 2n = 28 NST nên có bộ NST 4n = 42
D. Hai loài lúa mì hoang dại và một loài cỏ dại đều có 2n = 14 NST nên có bộ NST 6n = 42
31/ Hình thành loài bằng đa bội hóa khác nguồn thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật vì ở động vật:
A. Đa bội hóa thường gây những rối loạn về giới tính và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp
B. Đa bội hóa thường gây những rối loạn về phân bào và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp
C. Đa bội hóa thường gây những rối loạn về giới tính và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp
D. Đa bội hóa thường gây những rối loạn về phân bào và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp
32/ Cách thức hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn và tồn tại của loài:
A. Do thụ tinh từ các giao tử lưỡng bội; tồn tại chủ yếu bằng sinh sản vô tính
B. Do nguyên phân,NST nhân đôi mà không phân li; tồn tại chủ yếu bằng sinh sản hữu tính
C. Do thụ tinh từ các giao tử lưỡng bội hoặc trong nguyên phân, NST nhân đôi mà không phân li; tồn tại chủ yếu bằng sinh sản hữu tính
D. Do thụ tinh từ các giao tử lưỡng bội hoặc trong nguyên phân, NST nhân đôi mà không phân li; tồn tại chủ yếu bằng sinh sản vô tính
33/ Bộ NST của tinh tinh và người khác nhau:
A. 9 NST có đảo đoạn      B. 9 NST có đảo đoạn qua tâm
C. 9 NST có đảo đoạn và chuyển đoạn        D. 9 NST có đảo đoạn qua tâm và chyển đoạn
34/ Những đột biến NST thường dẫn đến hình thành loài mới:
A. Mất đoạn, chuyển đoạn B. Mất đoạn, đảo đoạn
C. Đảo đoạn, chuyển đoạn D. Chuyển đoạn, lặp đoạn nhiều lần
35/ Đột biến cấu trúc NST dẫn đến hình thành loài mới là do đột biến làm thay đổi:
A. Chức năng NST
B. Số lượng NST
C. Hình dạng và kích thước NST tạo nên sự không tương đồng
D. Hình dạng và kích thước và chức năng NST

Trắc nghiệm Loài – Quá trình hình thành loài – Tiến hoá lớn Sinh Học 12
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT