23 câu trắc nghiệm Toán thể tích khối đa diện có đáp án

0
Tải
515

23 câu trắc nghiệm Toán thể tích khối đa diện có đáp án dành cho sĩ tử ôn thi THPT Quốc Gia và thầy cô dạy học, ra đề

Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hình lập phương là đa điện lồi
B. tứ diện là đa diện lồi
C. Hình hộp là đa diện lồi
D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi
Câu 4. Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh
B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt
C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt
D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh
Câu 5. Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện bằng nhau?
A. Hai       B. Vô số      C. Bốn          D. Sáu

23 câu trắc nghiệm Toán thể tích khối đa diện có đáp án
23 câu trắc nghiệm Toán thể tích khối đa diện có đáp án

Câu 6. Số cạnh của một hình bát diện đều là:
A. Tám       B. Mười        C. Mười hai        D. Mười sáu
Câu 7. Số đỉnh của một hình bát diện đều là:
A. Sáu          B. Tám               C. Mười             D. Mười hai
Câu 8. Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:
A. Mười hai          B. Mười sáu           C. Hai mươi             D. Ba mươi
Câu 9. Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:
A. Mười hai        B. Mười sáu         C. Hai mươi          D. Ba mươi
Câu 10. Số đỉnh của hình 20 mặt đều là:
A. Mười hai          B. Mười sáu           C. Hai mươi        D. Ba mươi

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 

1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT